\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЛАНИРАНИ КВАЛИФИКАЦИИПредстоящи обучения за педадгогическите специалисти за учебната 2022/2023 година

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специолисти, заявили участие
В момента няма планирани обучения