Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Профилиращи предмети

  1. Информатика
  2. Информационни технологии
  3. Английски език
  Образователна степен: Средна
  I гимназиален етап II гимназиален етап  
  Класове Общо Класове Общо ОБЩО
  VIII IX X VIII - X XI XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                
I. Общообразователна подготовка
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език - Английски език 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език - Руски език   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информатика 72     72       72
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации   144 126 270       270
География и икономика   72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование   90 72 162       162
Физика и астрономия   90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда   90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1152 1098 954 3204 432 372 804 4008
Раздел Б - избираеми учебни часове
II. Разширена подготовка
Компютърни архитектури   54 54 54
Програмиране   36 36 36
WWW програмиране   54 54 54
Бази от данни   72 72 72
III. Профилирана подготовка
Информатика  
Задължителни модули  
Модул 1: Обектно ориентирано проектиране и програмиране     72   72 72
Модул 2: Структура от данни и алгоритми     72   72 72
Модул 3: Релационен модел на база от данни     72 72 72
Модул 4: Програмиране на информационни системи     52 52 52
Избираеми модули  
Модул: Практикум по обектно ориентирано проектиране и програмиране     36   36 36
Модул: Практикум по структура от данни и алгоритми     36   36 36
Модул: Средства и методи за визуално редактиране на бази данни     36 36 36
Модул: Практикум по проектиране и програмиране на информационни системи     26 26 26
Информационни технологии  
Задължителни модули  
Модул 1: Обработка и анализ на данни     72   72 72
Модул 2: Мултимедия     72   72 72
Модул 3: Уеб дизайн     62 62 62
Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ     62 62 62
Избираеми модули  
Модул: Практикум по обработка на данни, мултимедийни системи и технологии     108   108 108
Модул: Софтуерни средства за решаване на проблеми     93 93 93
Английски език  
Задължителни модули  
Модул 1: Устно общуване     36 31 67 67
Модул 2: Писмено общуване     36 31 67 67
Модул 3: Езикът чрез литература     36 31 67 67
Модул 4: Културно и междукултурно общуване     36 31 67 67
Избираем модул  
Модул: Езикова култура     108 93 201 201
Модул: Практикум по структура от данни и алгоритми     36   36 36
Модул: Средства и методи за визуално редактиране на бази данни     36 36 36
Модул: Практикум по проектиране и програмиране на информационни системи     26 26 26
Общ годишен брой часове за раздел Б   54 198 252 720 620 1340 1592
Общ годишен брой часове за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300