Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

Начален етап
І клас
Учебни седмици 32
Учебни предмети Седмичен брой часове Годишен брой часове
Раздел А - задължителни учебни часове
Български език и литература
7
224
Математика
4
128
Околен свят
1
32
Музика
2
64
Изобразително изкуство
2
64
Технологии и предприемачество
1
32
Физическо възпитание и спорт
2
64
Общо за раздел А
19
608
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общо годишен брой часове за раздел Б
3
96
1. Български език и литература
1
32
2. Математика
1
32
3. Английски език/Изобразително изкуство
1
32
Общо за раздел А + раздел Б
22
704
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В
0
0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22
704