Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”, СВИЩОВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността на СУ "Димитър Благоев" през учебната 2018/2019 година

Годишен план за дейността на СУ "Димитър Благоев" за учебната 2018/2019 година

Правилник за безопасни условия на труд и учене в СУ "Димитър Благоев" за учебната 2018/2019 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден през 2018/2019 година

План квалификационната дейност за учебната 2017/2018 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СУ "Димитър Благоев"

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизъм за противодействие на училищния тормоз“

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образование

Дневен режим на СУ "Д. Благоев" за учебната 2018/2019 година

График на трети допълнителен час по ФВС за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на часовете по безопасност на движението

График за обучение на учениците за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, пожари, оказване на първа помощ през учебната 2017/2018 година

График за провеждане на заседанията на педагогическия съвет при СУ "Д. Благоев" през учебната 2018/2019 година

График за провеждане на съвещанията на училищното настоятелство през учебната 2017/2018 година

График за провеждане на часовете по свободноизбираема подготовка (ФУЧ/СИП) през учебната 2018/2019 година

План за провеждане на родителски срещи през учебната 2017/2018 година

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията; за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище

План за сигурност при противодействие на тероризма

План на комисията по безопасност на движение по пътищата

Механизъм за решаване на конфликти

Правила и практически насоки за действията, които учители и ученици трябва предприемат в случай на инцидент, на насилие и в друга критична ситуация

Правила за предоставяне на стипендии


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция

Практически насоки за действие на учителите в критични ситуации