Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg
"УСПЕХ ЗА ТЕБ"ЗА ПРОЕКТА

СУ „Димитър Благоев“ –град Свищов участва в проект № BG05SFPR-1.001-0001 „Успех за теб“.

Проектът е с общ бюджет в размер на 151 123 000 лв. и срокът за изпълнение на дейностите му е 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година.

Проектът се финансира от Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на този проект са:

Дейностите, в които СУ „Димитър Благоев“-гр. Свищов участва, са:

Дейност 3 „ Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“. За учебната 2023-2024 година училищния екип към проекта определи за начален етап 38 пакета с включени 10 ученика, от които 6 със СОП, 3 в риск и 1 с хронични заболявания, взеха участие 9 преподавателя. За прогимназиален етап определи 40 пакета, включени 14 ученика, от които 9 СОП, 3 в риск, 2 изявени дарби. На всеки един участник след приключване на дейността по проекта се издава удостоверение.
Към дейност 3 по проекта училището има назначен на трудов договор помощник на учителя.

Дейност 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“. За учебната 2023-2024 година училищния екип към проекта определи за начален етап 12 групи за допълнителна подкрепа по предметите БЕЛ и математика с включени 18 ученика и 6 педагогически специалиста . За прогимназиален етап определили 4 групи за допълнителна подкрепа по предметите БЕЛ, математика, биология и ЗО , включени 20 ученика и 4 педагогически специалиста. За първи гимназиален етап определили 1 групи за допълнителна подкрепа по предмета математика, включени 5 ученика и 1 педагогически специалиста На всеки един участник след приключване на дейността по проекта се издава удостоверение.

Дейност 5 „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование“ За учебната 2023-2024 година училищния екип към проекта определи 2 групи по интереси, както следва: „Еко арт клуб Омайниче“ с включени 18 ученика и един педагогически специалист и „Скаутски клуб Survivor“ с включени 20 ученика и един педагогически специалист. На всеки един участник след приключване на дейността по проекта се издава удостоверение.

февруари 2024 г.
СУ "Д. Благоев", гр. Свищов