Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЕТАП

Учебните планове съдържат разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование. Те определят разпределението на учебното време за задължителна подготовка (задължителни учебни часове, задължителноизбираема (избираеми учебни часове) и свободноизбираема подготовка(факултативни учебни часове).

Учебните планове в СУ "Димитър Благоев" се изготвят по степени на обучение за всеки випуск (учебна година на постъпване в първия клас на учебната степен). Те съдържат информация за всичките класове от съотвeтната степен на обучение. Приемат се на заседание на Педагогическия съвет.