Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност на училището.