Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Приемът за професия "Компютърен график" - специалност "Компютърна графика" се извършва след завършено основно образование и по начин определен от Закона за училищно и предучилищно образование и съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 за организация на дейностите в училищното образование.

Учениците, завършили специалност „Компютърна графика” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Компютърен график”.

Специалност „Компютърна графика“ е наследник на профил „Изобразително изкуство“. Обучението в областта на изобразителното изкуство се осъществява от 2000 година. С промените в образованието и пазара на труда този профил се преобразува в специалност „Компютърна графика“.

Обучението в тази специалност има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура у учениците, да съчетават новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Те получават основни познания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.

Професионалната подготовка включва обучение по История на изкуството, Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и офрмление на печатни издания, История на древното и съвременното изкуство, Композиция, Живопис, Визуални изкуства и други.

В специфичната професионалн подготовка се изучават предмети, които предоставят на учениците възможност за усвояване на софтуерни продукти за графична обработка като (Photoshop, Illustrator, Indesign); продукти за видео и мултимедия (Premiere pro, Flash professional); уеб дизайн, фотография.

Учениците от горните класове имат възможност на обучение във фирми от професионалната област, където също така могат да приложат своите умения, научени в часовете по специалните предмети.

Училището предлага съвременни ателиета и кабинети за провеждането на профилираните предмети, оборудвани с компютри, подготвени за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати, видеокамери и т.н.

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като специалисти във всички области, свързани с компютърната графика-печатни, рекламни и мутимедийни продукти, интернет сайтове. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса. Завършилите тази специалност могат да работят като: графичен и мултимедиен дизайнер, илюстратор, рекламен агент, студиа за видео- и кинопродукция и др.


Срокът на обучение е пет години. Формата на обученеи е дневна.

Образователната степен е средна, разделена в два гимназиални етапа.

В разпределението на учебното време е посочен годишният брой часове за изучаване ва учебните предмети на основание Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план, рамкова програма В - вариант В2 и държавния образователен стадарт за придобиване на квалификация по професия "компютърен график". Той е разработен на основание на закона за предучилищното и училищно образовани, закона за професионалното образование и обучение.

Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й.


Завършване и удостоверяване на професионално образование

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!