Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИКЛАСНА СТАЯ БЕЗ ЕЗИКОВИ ГРАНИЦИ

Специализираният кабинет осигурява интегрирано обучение на чужди езици в общата образователна училищна програма. Използването на аудиокасети и аудио CD осигурява изчерпателна многостепенна система за тестване, самооценка и обективно оценяване на постигнатите резултати според образователните стандарти. Прочети>>>


УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР - МОЯТ ЗЕЛЕН СВЯТ В ХАРМОНИЯ

Чрез проекта се подобри училищният двор, съдаде се подходяща среда за естетическо и екологично въздействие и възпитание на учениците. Мобилизираха се усилията им и тези на техните родители и учители за постигане на трайни позитивни нагласи и промяна на условията, в които учат и играят. Дейностите, предвидени за постигане на целите, ангажираха... Прочети>>>


МОДЕРНО И УДОБНО ПО СВЕТА - МОДЕРНО И УДОБНО И У НАС

Осигуряването на адекватни условия за провеждане на учебния процес от гледна точка на учебно-техническото оборудване в училищата изисква неговата подмяна. Чрез този проект се подмени морално и физически остарялото оборудване. По програмата цялостно се подмениха учебните дъски в класните стаи. Прочети>>>


БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ - ОПАЗЕН ЖИВОТ

Чрез този проект се изгради специализиран кабинет за обучение по безопасност на движението и учебна площадка за безопасно управление на велосипед. Кабинетът е оборудван с учебни табла, учебни помагала за учениците, методична литература за учителите в съответствие с учебните програми... Прочети>>>


РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ

Учениците трябва да бъдат възпитавани в любов към труда и техниката и развиване на способностите за самообслужване. У тях трябва да се развиват умения за боравене с инструменти за обработка на различни видове материали, както и формиране на умения за работа в домашна среда. Прочети>>>


ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНО СВОБОДНО ВРЕМЕ

Организирането на учениците в различни извънкласни дейности е начин те да се приобщят към училище и да се създадат условия за комуникация между родители, учители и ученици. По този проект бяха създадени различни форми за извънкласни дейности, в които се организираха ученици със разнообразни интереси. Прочети>>>


ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Кариерното развитие е процес, който обхваща целия жизнен цикъл, включващ и подпомагащ ориентирането на нашите деца. Изграждането и развитието на умения за пригодност са свързани с усвояването на основни академични умения, умения за мислене от по-високо ниво и персонални качества, които... Прочети>>>


ЗА ЕДНО ПО-РАЗЛИЧНО ЕЖЕДНЕВИЕ В УЧИЛИЩЕ

Този проект цели да превърне училището в притегателно място за учениците, където те развиват своите заложби и потенциал с цел пълноценна реализация в обществото чрез развитие на нови извънкласни форми на ангажираност. Проектът помага да се: развие у децата любов към изкуството чрез включването им ... Прочети>>>


НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!

Проектът представлява втора фаза на действащ проект за повишаване на квалификацията на училищния персонал за борба с явлението тормоз в училищна среда. Партньори по проекта са 10 училища от пет региона в страната – Асеновград, Айтос, Ботевград, Свищов и София. Преди старта на проекта фондацията... Прочети>>>


МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА

Изграждането на мултифункционална зала е продиктувано от необходимостта за създаване на съвременна обстановка за провеждане на обществено значими изяви в училище. През последните години СОУ “Димитър Благоев” работи успешно по местни, национални и европейски програми. Спечелени са проекти със... Прочети>>>


ИЗКУСТВОТО В МЕН

Новите технологии навлизат във всички сфери на нашия живот. Това ни изправя пред предизвикателстовото да направим образованието и часовете на учениците интерактивни и съвременни съобразо времето, в което живеем. Чрез този проект модернизирахме начина на работа в часовете по информационни технологии и изобразително изкуство. Прочети>>>


ЕФЕКТИВНО УЧА ДНЕС ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ УТРЕ

Повишаване на възможностите за реализация в непрекъснато променящата се среда и насочване към осъзнат избор за бъдещо професионално развитие на учениците, въвличане на учители, родители и местната общност за намаляване броя на децата, които са с асоциално поведение и нереализирани на пазара на труда след училище. Прочети>>>


УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА - ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА

Проектът е насочен към обогатяване и оборудване на училищната библиотека с цел създаване на среда за развитие на дейности и инициативи въвличащи ученици, учители, родители и местната общност за намаляване броя на децата с асоциално поведение и застрашените от отпадане ученици. Прочети>>>


УЧИЛИЩЕТО - ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ

Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) започва дейности по нов проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и доброволчески кампании. Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева. Той се реализира... Прочети>>>