Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

  Образователна степен: Средна
I гимназиален етап II гимназиален етап  
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VIII IX X X VIII - X XI XI XII XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
I. Общообразователна подготовка
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език - Английски език 648 144 72   864     864
Чужд език - Руски език/Немски език   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации   144 126   270           270
География и икономика   72 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование   90 72   162           162
Физика и астрономия   90 72   162           162
Химия и опазване на околната среда   90 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
II. Обща професионална подготовка
Чужд език по професията - Английски език   72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд 18   18     18
Предприемачество 36   36     36
Икономика   36   36     36
Общо за раздел А 1116 1116 990   3222 432   348   780 4002
Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Рисуване 18     18       18
История на изкуството     72   58   130 130
Компютърна графика     72   58   130 130
IV. Специфична професионална подготовка
Компютърна графика и мултимедия 18 54   72     72
Графичен дизайн и реклама     36     36 36
Графични техники     36     36 36
Дизайн на печатни издания     36     36 36
Учебна практика
Компютърна графика и мултимедия   36   36 72   116   188 224
Дизайн на печатни издания     72   58   130 130
Рисунка, типаж и анимация 18 18 72   108 36   58   94 202
Графичен дизайн и реклама   72   58   130 130
Графични техники   72     72 72
Живопис   36   29   65 65
Скулптура   36   29   65 65
Визуални изкуства   58   58 58
Производствена практика 64 64 64 64 128 192
V. Разширена професионална подготонка - Английски език 72 29 101 101
VI. Разширена подготовка 29 29 29
Общо за раздел Б 36 36 162 64 298 720 64 580 64 1428 1726
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428