Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСРЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

1. Прием на деца в I клас е централизиран и се извършва съгласно настоящата Система от правила във всяко от избраните училища чрез електронна система за прием в първи клас в училищата на община Свищов.

2. За съответната учебна година на постъпване в I клас се прилага единен График на дейностите, оповестен на сайта на училището, на видно място в съответното училище, на сайта на Община Свищов, на сайта на отдел "Образование" и в електронната система за прием.

3. Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в първи клас, подават заявление по електронен път или в отдел „Образование“ на Община Свищов.


РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

1. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на община Свищов, се регистрират в електронната система.

2. Стартът на регистрация на заявления е съгласно графика на дейностите по приема в първи клас, публикуван на специализирания сайт за прием.

3. Заявителят (родител или официален настойник) регистрира заявление за участие в централизирано класиране и получава входящ номер:

а) или по електронен път (онлайн на сайта за прием);

б) или в отдел „Образование“ на Община Свищов.

Ако заявлението е регистрирано в отдел „Образование“ на Община Свищов, данните се въвеждат в електронната система от служител на отдела, определен със заповед на началника. Той предоставя на заявителя генерирания входящ номер и разпечатка на заявлението.

4. Родители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни "Население" (ЛБДН) на община Свищов, могат да получат входящ номер само на място в отдел «Образование», след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

5. Всяко дете има право на една регистрация в системата - само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.

6. Заявителят (родител или официален настойник) носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

7. Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да се променят и актуализират само в срока за регистрация/редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в отдел «Образование», където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.

8. Заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до четири желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием.

9. Заявителят (родител или официален настойник) има възможност да преподрежда желанията си и да посочва нови, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията, до затварянето на системата, съгласно графика на дейностите.

10. Кандидатстването на деца за предстоящата учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите на община Свищов и се публикува в електронната система на сайта за прием, на интернет страниците на училищата и на хартия върху информационните табла за родители във всяко училище.

11. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.


КЛАСИРАНЕ

1.Класирането се извършва в срокове, съгласно график на дейностите, определен от Община Свищов и публикуван на сайта за прием;

- Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище;

- Електронната система класира децата, съобразно утвърдения план-прием от директора на съответното училище;

- Децата се класират въз основа на съответствието на кандидатите към критериите по чл. 9 и чл. 10 от настоящата Система. Децата се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки по критериите, като при равен брой точки се класират на случаен принцип.

2. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

3. При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за максимален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка, който е три.

4. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата - близнаци.

6. Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система в профила на заявителя (родител или официален настойник). Справка с резултатите от класирането, разпечатана от системата, се поставя на информационните табла в училищата, съгласно графика на дейностите.

7. След всяко от класиранията от системата за прием за всяко училище се извеждат списъци на децата, за които или не са подадени заявления за кандидатстване към съответния момент, или все още не са класирани и записани.


ЗАПИСВАНЕ

1.Родителите/настойниците записват детето в училище в определените в Графика на дейностите срокове.

2. При записване на ученика в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;

2. копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;

3.оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

4. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10;

5. документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;

6. имунизационен паспорт и медицински талони от личния лекар за началото на учебната година;

7. Заявление за целодневна организация на учебния ден.

3. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

4. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, детето няма да бъде записано, отпада от приема и на негово място се приема друго дете.

5. Незаписаните в срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

6. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.