ЗА ПРОЕКТА

През учебната 2016/2017 училището започна работа по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове е на обща стойност 47 426 лева.

По дейности финансовия принос е радпределен както следва:
– извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците – 15 176 лева. Сформирани са 12 групи, от които 10 групи по български език и литература и математика и 2 групи по английски език като са обхванати 118 ученици от 2 до 10 клас.
– извънкласни дейности по интереси – 32 250 лева. Сформирани са 26 групи в различни области, свързани със спорта, информационните технологии, фотографията, графичния дизайн, изкуствата, дърворезба, готварство, театър, екология и др. Обхванати са 334 ученици от 1 до 12 клас.